Zásady ochrany osobných údajov

I.
Základné ustanovenia
Prevádzkovateľom osobných údajov podľa čl. 4 ods. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len "GDPR") je Důkostek.sk, IČO 10804005, so sídlom Jasenná 204, 552 22, Jasenná (ďalej len "prevádzkovateľ").
Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú
Adresa: Jasenná 204, 552 22, Jasenná
e-mail: info@dumkostek.cz
telefón: +420 702 782 173
Osobné údaje sú akékoľvek informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľná fyzická osoba je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden či viacero špecifických prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, mentálnej, ekonomickej, kultúrnej alebo sociálnej identity tejto fyzickej osoby.
Prevádzkovateľ nevymenoval úradníka pre ochranu údajov. Kontaktné údaje úradníka pre ochranu údajov sú: 

II.
Zdroje a kategórie spracúvaných osobných údajov
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli, alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal v dôsledku vybavenia vašej objednávky.
Prevádzkovateľ spracúva vaše identifikačné, kontaktné a údaje potrebné na plnenie zmluvy. 

III.
Právny základ a účel spracovania osobných údajov
Zákonným dôvodom na spracovanie osobných údajov je 
plnenie zmluvy medzi vami a prevádzkovateľom podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR,
oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä na zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR,
váš súhlas so spracovaním na účely poskytovania priameho marketingu (najmä na zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Z. z. o niektorých službách informačnej spoločnosti, ak nedošlo k objednávke tovaru alebo služieb. 
Účelom spracovania osobných údajov je
na vybavenie vašej objednávky a na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi vami a prevádzkovateľom; pri zadávaní objednávky sa vyžadujú osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nevyhnutnou požiadavkou na uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné uzavrieť zmluvu alebo ju zo strany prevádzkovateľa plniť,
zasielanie obchodných oznámení a iné marketingové aktivity. 
Prevádzkovateľ nevykonáva žiadne automatické individuálne rozhodovanie v zmysle článku 22 GDPR. S takýmto spracovaním ste udelili výslovný súhlas. 

IV.
Obdobie uchovávania údajov
Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje 
po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi vami a správcom a na uplatnenie nárokov vyplývajúcich z tohto zmluvného vzťahu (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu). 
počas obdobia, kým sa neodvolá súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely, ale nie dlhšie ako .... rokov, ak sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu. 
Po uplynutí doby uchovávania prevádzkovateľ osobné údaje vymaže. 

V.
Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)
Príjemcami osobných údajov sú tieto osoby 
podieľajúcich sa na dodávke tovaru/služieb/vykonávaní platieb podľa zmluvy, 
osoby zapojené do prevádzky služieb,
poskytovanie marketingových služieb.
Prevádzkovateľ neprenáša/neplánuje preniesť osobné údaje do tretej krajiny (krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcami osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia poštových služieb / cloudových služieb. 

VI.
Vaše práva
Za podmienok stanovených v GDPR máte 
Právo na prístup k vašim osobným údajom podľa článku 15 GDPR, 
právo na opravu vašich osobných údajov podľa článku 16 GDPR alebo na obmedzenie spracovania podľa článku 18 GDPR. 
Právo na vymazanie osobných údajov podľa článku 17 GDPR. 
právo namietať proti spracovaniu podľa článku 21 GDPR a 
právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 GDPR. 
právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo e-mail prevádzkovateľa uvedený v článku III týchto podmienok. 
Máte tiež právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu údajov, ak sa domnievate, že boli porušené vaše práva na ochranu údajov.

VII.
Podmienky zabezpečenia osobných údajov
Prevádzkovateľ vyhlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.
Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia na zabezpečenie uchovávania údajov a uchovávania osobných údajov v papierovej forme, najmä ...
Prevádzkovateľ vyhlasuje, že k osobným údajom majú prístup len osoby poverené prevádzkovateľom.

VIII.
Záverečné ustanovenia
Odoslaním objednávky z online objednávkového formulára potvrdzujete, že ste sa oboznámili so zásadami ochrany osobných údajov a že ich v plnom rozsahu prijímate.
Súhlas s týmito podmienkami vyjadríte zaškrtnutím políčka súhlasu v online objednávkovom formulári. Zaškrtnutím políčka súhlasu potvrdzujete, že ste sa oboznámili so zásadami ochrany osobných údajov a že ich v plnom rozsahu prijímate.
Prevádzkovateľ je oprávnený zmeniť tieto podmienky. Novú verziu zásad ochrany osobných údajov uverejní na svojej webovej stránke alebo vám zašle novú verziu zásad ochrany osobných údajov na e-mailovú adresu, ktorú ste poskytli správcovi.

Tieto podmienky nadobudnú účinnosť 30. septembra 2020.