Postup pri podávaní sťažností
POSTUP PRI PODÁVANÍ SŤAŽNOSTÍ platný od 30.9.2022

Právo odstúpiť od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní.
Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď vy alebo vami určená tretia strana (iná ako dopravca) fyzicky prevezme tovar.
Ak sa zmluva týka tovaru uvedeného v jednej objednávke a dodaného samostatne, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie 14 dní odo dňa, keď vy alebo vami určená tretia strana (iná ako dopravca) fyzicky prevezme všetok tovar.

Ak chcete uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy, musíte nás o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy informovať jasným vyhlásením (napríklad listom alebo e-mailom).

Na dodržanie lehoty na odstúpenie od zmluvy stačí, ak pošlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.

- Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Ak odstúpite od tejto zmluvy, vrátime vám všetky platby, ktoré sme od vás prijali, vrátane nákladov na doručenie (s výnimkou akýchkoľvek dodatočných nákladov, ktoré vznikli v dôsledku vášho výberu iného typu doručenia, ako je najlacnejší štandardný typ doručenia, ktorý ponúkame), a to čo najskôr a v každom prípade do 14 dní odo dňa, keď sme boli informovaní o vašom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy. Tieto náhrady budú vyplatené rovnakým spôsobom platby, aký bol použitý pri pôvodnej transakcii, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby. V dôsledku týchto náhrad vám nevzniknú žiadne náklady. Výplatu náhrad môžeme odložiť, kým nedostaneme tovar späť alebo kým nepredložíte dôkaz o odoslaní tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr.

Tovar musíte poslať späť čo najskôr, najneskôr však do 14 dní odo dňa, keď nám oznámite odstúpenie od tejto zmluvy. Lehota je zachovaná, ak tovar pošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

Výnimky z práva na odstúpenie od zmluvy

Prispôsobené položky: Právo na odstúpenie od zmluvy sa nevzťahuje na výrobky, ktoré boli vyrobené podľa špecifikácií zákazníka alebo zjavne prispôsobené.

Predávajúci je oprávnený jednostranne započítať nárok na úhradu škody na tovare proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

Ak chcete diskutovať o vrátení výrobkov, kontaktujte nás.

Darčekové poukážky.

Podnikateľské nákupy: V prípade firemného nákupu nie je možné vrátiť tovar do 14 dní.

Ak z akéhokoľvek dôvodu nie ste úplne spokojní so svojou objednávkou, kontaktujte náš tím zákazníckej podpory.

Tieto zásady vrátenia tovaru nadobúdajú platnosť a účinnosť 30.9.2022.

Žiadna položka